29. Januar 2018

Schulprojekt “ Seelenvogel“ VS St. Egyden

29. Januar 2018

Bewusstseins – Training

29. Januar 2018

Trauer & Lebenskraft Gruppe

29. Januar 2018

Bewusstseins – Training

29. Januar 2018

Bewusstseins – Training

29. Januar 2018

Seminar Kinder in ihrer Trauer begleiten

7. Januar 2018

„Kinder in ihrer Trauer begleiten“ IBB – Klagenfurt

7. Januar 2018

Schulprojekt “ Seelenvogel“ VS St. Eygden

7. Januar 2018

Trauer&Lebenskraft Gruppe